Välkommen till Årsstämma 16/5 kl 19.00 i Kristinehovs Malmgård!

Nedanstående har även skickats ut till medlemmar via mail och satts upp i portarna:

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Muttern 12 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdag den 16:e maj, kl 19.00

Plats: Kristinehovs Malmgård

 

Vid stämman kommer de ärenden som tagits upp på bifogad dagordning att behandlas.

 Hjärtligt välkomna!

 

 

Dagordning på föreningsstämma

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Fastställande av dagordningen

§ 3 Val av ordföranden för stämman

§ 4 Val av protokollförare

§ 5 Val av två justerare

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§ 7 Fastställande av röstlängd

§ 8 Verksamhetsberättelse

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 Val av revisorer och suppleant

§ 16 Val av valberedning varav en sammankallande

§ 17 Information om verksamheten

§ 18Stadgeenligt inkomna motioner

§ 19 Stämmans avslutande