MOTIONSTID senast 31 mars 2021!Du kan utöva inflytande i Bf Muttern 12 genom att skriva en motion till årsstämman. Styrelsen
behöver få motioner senast den 31 mars 2021.

En motion ska
● innehålla en rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om;
● beskriva och motivera varför motionen behövs (bakgrundsfakta, problem-
beskrivning, motivering varför stämman ska anta motionen);
● avslutas med en att-sats som föreslår stämman att bifalla motionen.

Om motion kräver stadgeändring behöver du ange det.

Motion skickas till bfmuttern12@gmail.com eller läggs i brevlådan i B-porten.

//Styrelsen